STATUT

Fundacji Fresh From Poland, zwanej dalej Fundacją

(tekst jednolity)

1. Postanowienia ogólne

Fundacja pod nazwą „Fundacja Fresh From Poland”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez: Małgorzatę Fricze i Grażynę Siedlecką, zwanych dalej Fundatorkami, aktem notarialnym dnia 22 maja 2017 przed notariuszem Anną Karczewską, w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej przy ulicy Długiej nr 48/6 w Krakowie, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Teren działania, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

2.1.   Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla prowadzenia działalności statutowej może działać również poza jej granicami;

2.2.   Fundacja posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Kraków;

2.3.   Fundacja może działać w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą (agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe);

2.4.   Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

3. Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 

4. Cele Fundacji

4.1.   promowanie kultury i sztuk wizualnych;

4.2.  tworzenie warunków rozwoju dla twórczości młodego pokolenia;

4.3.   wspieranie i upowszechnianie dorobku twórców kultury w kraju oraz za granicą;

4.4.   wspieranie i popularyzowanie kultury polskiej i wiedzy o niej w kraju i za granicą;

4.5.   działanie na rzecz wypromowania wizerunku Polski jako współczesnego ośrodka rozwoju najnowszych trendów w kulturze;

4.6.   działanie na rzecz ogólnopolskiej i międzynarodowej współpracy środowisk twórczych;

4.7.   organizowanie wydarzeń kulturalnych;

4.8.   propagowanie wiedzy o fotografii, filmie i innych sztukach wizualnych;

4.9.   rozwijanie świadomości medialnej i wizualnej społeczeństwa;

4.10.   promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych, popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej;

4.11.   wspieranie inicjatyw edukacyjnych oraz prospołecznych;

4.12.   wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;

4.13.   wspieranie dziedzictwa kulturowego przez archiwizację, zabezpieczenie, zachowywanie, udostępnianie do celów naukowych i artystycznych oraz promowanie w kraju i za granicą unikalnych zbiorów fotografii znajdujących się w archiwach prywatnych oraz publicznych bądź stanowiących własność Fundacji;

4.14.   popularyzowanie narodowego dorobku kulturowego.

5. Cele Fundacji realizowane są poprzez:

– nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

5.1.   Prowadzenie strony WWW oraz profili na serwisach społecznościowych;

5.2.   pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych;

5.3.   łączenie i kontaktowanie ze sobą ludzi i projektów, w kraju i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał w zakresie nauki i kultury;

5.4.   realizacja programów wspierających rozwój postaw eksperymentalnych na polu nauki i kultury;

5.5.   wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku nauki, sztuki, kultury, architektury i dizajnu;

5.6.   wspieranie twórczości artystycznej, badawczej i kuratorskiej w dziedzinie sztuk wizualnych;

5.7.   stworzenie kolekcji dzieł sztuki polskich artystów;

5.8.   wspieranie roli książki w odbiorze kultury współczesnej;

5.9.   gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej i wybranych zagadnień współczesnej kultury wizualnej;

5.10.   działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

5.11.   działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

5.12.   działalność archiwów;

5.13.   opiniowanie projektów i działań twórczych;

5.14.   współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz współpraca krajową i zagraniczna z galeriami, muzeami, uczelniami, szkołami, grupami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowania celami fundacji;

5.15.   oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;

– odpłatną działalność pożytku publicznego:

5.16.   wydawanie książek, periodyków i zinów, w tym szczególnie wydawanie oraz rozprowadzanie, również w formie elektronicznej, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

5.17.   wystawianie, rozprowadzanie i sprzedaż dorobku młodych twórców w ramach upowszechniania ich twórczości w kraju, za granicą oraz w Internecie – w szczególności książek, gazet, czasopism, wydawnictw periodycznych, płyt z nagraniami dźwiękowymi, audiowizualnych taśm, płyt kompaktowych, kaset, dzieł sztuki;

5.18.   działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (organizowanie festiwali, wystaw, sesji naukowych, seminariów, imprez i akcji promocyjnych oraz spotkań);

5.19.   pozaszkolne formy edukacji artystycznej (prowadzenie warsztatów edukacyjnych);

5.20.   organizowanie konkursów;

– działalność gospodarczą:

5.21.   (47.91.Z) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;

5.22.   (18.1) drukowanie i działalność usługową związaną z poligrafią;

5.23.   (46.1) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;

5.24.   (47.6) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą;

5.25.   (46.7) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;

5.26.   (47.78) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5.27.   (46.18.Z) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

5.28.   (46.79) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5.29.   (47.6) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

5.30.   (47.9) sprzedaż prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

5.31.   (52.10.B) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;

5.32.   (58.1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

5.33.   (59) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

5.34.   (59.1) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;

5.35.   (59.20.Z) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

5.36.   (62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem;

5.37.   (63.1) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;

5.38.   (68.20.Z) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

5.39.   (70.2) doradztwo związane z zarządzaniem;

5.40.   (73.1) reklama;

5.41.   (73.11.Z) działalność agencji reklamowych;

5.42.   (73.12.C) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);

5.43.   (73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej;

5.44.   (74.20.Z) działalność fotograficzna;

5.45.   (74.30.Z) usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych;

5.46.   (74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

5.47.   (82.1) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;

5.48.   (82.30) usługi związane z organizacją targów i wystaw;

5.49.   (82.99.Z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

5.50.   (85.5) pozaszkolne formy edukacji;

5.51.   (85.60.Z) działalność wspomagająca edukację;

5.52.   (90.0) działalność twórcza związana z kultura i rozrywką;

5.53.   (91.01.B) działalność archiwów;

5.54.   (90.04) usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych;

5.55.   (93.2) działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

5.56.   (96.09.Z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym wyłącznie do realizacji celów statutowych. Decyzję o rozpoczęciu podjęcia działalności gospodarczej oraz jej zakończeniu podejmuje Zarząd Fundacji.

6. Majątek i dochody Fundacji

6.1.   Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski w wysokości 1.000,000 zł (tysiąc złotych) przyznany przez Fundatorki w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działalności;

6.2.   środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić w szczególności z:

6.2.1.   darowizn krajowych i zagranicznych, spadków, zapisów oraz dotacji;

6.2.2.   odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

6.2.3.   dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

6.2.4.   dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

6.2.5.   prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;

6.3.   majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych oraz w dziełach sztuki oraz publikacjach;

6.4.   dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji;

6.5.   Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

6.6.   zabrania się:

6.6.1.   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”;

6.6.2.   przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

6.6.3.   wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

6.6.4.   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji 

Organami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Rada Nadzorcza Fundacji, zwana dalej Radą.

Udział Fundatorek w funkcjonowania Fundacji kończy się w momencie zarejestrowania Fundacji.

– Zarząd Fundacji

7.1.   Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą Fundacji;

7.2.   Zarząd składa się z 2 do 6 członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd oraz Prezes Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą Fundacji; pierwszy skład Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani są przez Fundatorki;

7.3.   Zarząd oraz Prezes Zarządu powoływani są na pięcioletnie kadencje. Kadencja członka Zarządu oraz Prezesa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejne pięć lat, chyba że inaczej zadecyduje Rada Nadzorcza Fundacji na pół roku przed wygaśnięciem kadencji;

7.4.   członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7.5.   członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek zakończenia kadencji, śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, rezygnacji lub odwołania;

7.6.   Rada Nadzorcza Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie;

7.7.   w przypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie Prezesa Zarządu Fundacji nowego Prezesa wybiera Rada Nadzorcza Fundacji;

7.8.   Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz;

7.9.   spotkania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku;

7.10.   uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd Fundacji może również podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

7.11.   uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach albo w formie głosowania pisemnego/ mailowego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania;

7.12.   głosowanie jest jawne, chyba że, którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego;

7.13.   uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez członków Zarządu;

7.14.   oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają wszyscy członkowie Zarządu;

7.15.   nie wyklucza się możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji;

7.16.   Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;

7.17.   w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności;

7.18.   Zarząd Fundacji zarządza majątkiem Fundacji; przyjmuje darowizny pochodzące od Fundatorek, Darczyńców i innych podmiotów prawa, spadków i zapisów osób fizycznych zgodnie z założeniami statutowymi;

7.19.   Zarząd uchwala programy działania oraz roczne i wieloletnie plany finansowe Fundacji;

7.20.   Zarząd uchwala regulaminy;

7.21.   członkowie Zarządu mają prawo do występowania z wnioskiem do Rady Nadzorczej Fundacji w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji, a także zmian w składzie Zarządu;

7.22.   członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy; o sposobie zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji decyduje Rada Nadzorcza Fundacji;

7.23.   członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Rada Nadzorcza Fundacji może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu;

7.24.   formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd Regulamin.

7.25.   Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jeden członek Zarządu Fundacji.

– Rada Nadzorcza Fundacji

7.26.   Rada Nadzorcza Fundacji jest organem kolegialnym i składa się z 3 do 5 osób;

7.27.   członkowie Rady Nadzorczej Fundacji:

7.27.1.   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

7.27.2.   nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7.27.3.   mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

7.27.4.   są powoływani przez Fundatorki na czas nieoznaczony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

7.27.5.   członkostwo w Radzie Nadzorczej Fundacji wygasa wskutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.

7.27.6.   Rada Nadzorcza Fundacji może odwołać członka Rady w każdym czasie bezwzględną większością głosów;

7.28. Rada Nadzorcza Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

7.28.1.   żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

7.28.2.   dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

7.29.   Rada Nadzorcza Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności w zakresie realizacji jej celów zgodnie z ustawą o Fundacjach i o Organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie;

7.30.   Rada Nadzorcza Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych;

7.31.   do zadań Rady Nadzorczej Fundacji należy:

7.31.1.   ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;

7.31.2.   podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;

7.31.3.   powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;

7.31.4.   kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;

7.31.5.   nadzór nad działalnością Fundacji;

7.31.6.   podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji;

7.32.   Rada Nadzorcza Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Rady Nadzorczej Fundacji może zwołać każdy członek Rady oraz Prezes Zarządu Fundacji. Rada Nadzorcza Fundacji może wybrać ze swego grona Przewodniczącego.

7.33.   przedstawiciel Zarządu Fundacji może zostać zaproszony na posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji;

7.34.   Rada Nadzorcza Fundacji nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków;

7.35.   uchwały Rady Nadzorczej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza Fundacji może również podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

7.36.   każdy członek Rady Nadzorczej Fundacji może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru;

7.37.   w stosunkach z członkiem Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje Rada Nadzorcza Fundacji;

7.38.   Fundatorki powołują pierwszą Radę Nadzorczą Fundacji.

8. Zmiana statutu i zmiana celów Fundacji

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Nadzorcza Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu. W przypadku zmiany celów Fundacji niezbędna jest obecność w trakcie głosowania przynajmniej połowy członków Rady, a zmiana wniesiona może być przy uzyskaniu bezwzględnej większości głosów.

9. Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji

9.1.   Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez łączące się fundacje;

9.2.   decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Nadzorcza Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu;

9.3.   Rada Nadzorcza Fundacji może postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. W wypadku likwidacji Fundacji, Rada Nadzorcza Fundacji podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

10. Postanowienia końcowe

10.1.   Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10.2.   Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorki zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 22 maja 2017 i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

 

Fundatorki: Gosia Fricze, Grażyna Siedlecka